زما کيسه (نور رحمان لېوال)
زما کيسه (نور رحمان لېوال)
تړاو کاپي کاپي شو
لنډيز: له هلکتوبه تر زلميتوبه مې دا انګېرله چې د هېواد وچه جغرافيه او بېوزلي د ټولوستونزوسرچينه ده، په سړيتوب کې يې خپله او د خپلو تپلشويو له خولې را اورول چې ستاسې ټولنه، له پيدايښته تخنيکي او جينټيکي کمزورۍ لري، پرته له موږ څخه د خپلو ستونزو حل کولو لپاره نوښت نشي کولاى، په ډېرو سختو حالاتو کې مې ور وښودل چې په تخنيک او نوښت کې له دوى څخه کم نه يو او نه هم پيدايښتي کمزوري لرو. په مشرتابه کې وپوهېدم چې زموږ ستونزه رواني او سياسي ده چې پرديو او پرديپالو د خپلو ګټو لپاره راتپلې ځکه ليکوال، رسنيزوال او سياستوال شوم.

نور لاندې لومړى پړاو: د هېواد ستونزې پېژندل او هغو ته حل موندل، دويم پړاو: نوررحمان لېوال د هېواد وروستۍ ستونزې او د هغو د حل په درشل کې او دريم پړاو: نوررحمان لېوال سياست ته د لوري ورکولو په درشل کې لولئ.