تړاو کاپي کاپي شو
سړى وپېژنئ (نور رحمان لېوال)
دا ويبپاڼه د ښاغلي نور رحمان لېوال، ژوند، کورنۍ، کړووړو، لاسته رواړنو او پلسپو/فلسفو په اړه ده. د حکومتولۍ او اړوند ادارو په اړه پروګرامونه، تګلارو، وړانديزونو، نيوکو لپاره نوررحمان لېوال.کوم ته تشريف يوسئ اړوند ادارې لکه خپلواکې ادارې، وزارتونه، ولايتونه، ولسوالۍ، سفارتونه، هېوادونه او نور ځانګړې برخې لري. خوشالي او سوکالي مو په نصيب شه.