د مشرتابه جرګې جوړولو اجنډا بېلګه
Copy Link Copied
اړينه يادونه: په دولت کې د جرګو غړو لپاره دندې
د ښاغلي نورحمان لېوال ولسمشر کېدو سره به د يوتقنيني فرمان له لارې د حکومت او ولس ترمنځ د استازو په ډول پورتنۍ ټولې جرګې په ولسي خواخوږو جرګو اوړي چې د ولس او حکومت ترمنځ به د پوهاوي او اړيکو دنده پرمخ وړي.