د کمپاين ٢٨ تر ٥٨ ورځې پورې په لويو ښارو، ولايتو او نوروځايو کې ولسي غونډې جوړل
Copy Link Copied