د ولسمشرۍ خپلواک نوماند نوررحمان لېوال د کمپاين لارښود په پډي‌ايپ جوړښت کې ښکته کړئ
Copy Link Copied
د ولسمشرۍ خپلواک نوماند نورحمان لېوال د کپماين لارښود ښکته کړئ.

ستره موخه
د هېواد سياسي چارو کې د اشر(داوطلبي)، اشرباڼي (داوطلبان) او بسپنپالنې (چنده) دودول او پر هغې سياست کول، ترڅو مو سياسي چارې د بهرنيو او کورنيو زبېښاګرو له واکه ووځي.