د انټرنټي حکومتولۍ جرګې کوربنو او ګډونوالو د مينې او ستاينو څخه مننه، د انټرنټ د پرمختګ لپاره زما وړانديزونه دي:د انټرنټي حکومتولۍ جرګې کوربنو او ګډونوالو د مينې او ستاينو څخه مننه، د انټرنټ د پرمختګ لپاره زما وړانديزونه دي:
تړاو کاپي کاپي شو
د انټرنټي حکومتولۍ جرګې کوربنو او ګډونوالو د مينې او ستاينو څخه مننه، د انټرنټ د پرمختګ لپاره زما وړانديزونه دي:
د انټرنټي حکومتولۍ جرګې کوربنو او ګډونوالو د مينې او ستاينو څخه مننه، د انټرنټ د پرمختګ لپاره زما وړانديزونه دي:

- د انټرنټي اسانتياوو جوازونه ارزانه او اسانه کول
- د اټرا د مخابراتو پانګه، د پنځونو لپاره کارول
- د سترو کمپنيو انحصار مخنيوى
- د ګرځنده ټليفونونو مجازي شبکې جوړول 
- د ډومين نومونه له اسکي څخه يونيکوډ ته اړول.