تړاو کاپي کاپي شو
فواىد اىن راهکار    فارسی
1- اگر عملى شود، اين گزينه بسيار شمول خواهد بود.