تړاو کاپي کاپي شو
نقاىص اىن راهکار    فارسی
1- حکومت سرپرست که غنى در راس آن باشدمخالفىن باآن صلح نخواهد کرد، هم اکنون آنان با حکومت غنى گفتگو نه مى کنند.
2- حکومت غير قانونى غنى، نا قابل قبول سياسيون و بحران افزار خواهد بود.
3- زيرپا کردن قانون از جانب رئيس جمهور خواهد بود.