تړاو کاپي کاپي شو
فواىد اىن راهکار    فارسی
١-اگر رئىس جمهور غنى از قدرت غير قانونى ٦ ماهه بگذرد قهرمان صلح ، حکومتداری خوب و احترام به قوانىن خواهد شد.
٢.حکومت سرپرست قانونى خواهد شد و براى همىشه در وقت انتخابات براى تبديل حکومت هاى ناتوان، ىک راه حل صلح امىز خواهد بود.
٣.بودىجه ملى در کمپاىن هاى انتخاباتى از طرف حکومت هاى غىر قانونى و نامشروع مصون خواهد شد.
٤. از خوف حکومت سرپرست، در حکومت ها، لهذا فعالىت هاى غىر قانونى از بىن خواهد رفت و احترام به قانون عملى خواهد شد.
٥. حرمت ، حىثىت و جاىگاه ستره محکمه و تمام ادارات زىربط دىگر به جاى خواهد ماند و دىگر از انها حکومت هاى وقت سوء استفاده نخواهندکرد.
٦. هيچ قوه حکومت، کوشش خلاف منافع ملى نخواهد کرد.