تړاو کاپي کاپي شو
دغه حالت کې پاته کېدو ننګونې    فارسی
اوسني حکومت سره مخالفين سوله نه کوي، چې سوله ونشي نو په هېواد کې امنيت او پرمختګ نشي راتلاى، جګړه به دوام مومي، افغانان به نور زيانمن کېږي.