د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
ښاغلى ډاکټر محمد امين واکمن سره مو د هېواد، سيمې، نړۍ او رڼو ولسمشريزو ټاکنو په اړه اوږدې خبرې درلودې، پر دغه برخه کې په ګډو هڅو يې ټينګار د ډېرې ستاينې وړ دى.ښاغلى ډاکټر محمد امين واکمن سره مو د هېواد، سيمې، نړۍ او رڼو ولسمشريزو ټاکنو په اړه اوږدې خبرې درلودې، پر دغه برخه کې په ګډو هڅو يې ټينګار د ډېرې ستاينې وړ دى.
ښاغلى ډاکټر محمد امين واکمن سره مو د هېواد، سيمې، نړۍ او رڼو ولسمشريزو ټاکنو په اړه اوږدې خبرې درلودې، پر دغه برخه کې په ګډو هڅو يې ټينګار د ډېرې ستاينې وړ دى.
2019-01-02 00:00:00
ښاغلى ډاکټرمحمد امين واکمن، د افغان ټولنپال ولسواک ګوند لخوا ولسمشرۍ ته نوماند دى، نن يې د ١٣٩٨کال د ولسمشرۍ نوماندانو او ټاکنو خپلواک کمېسيون ته زموږ له وړانديز څخه د هرکلي په موخه تشريف راوړئ وو. ښاغلي واکمن په هېواد، سياست، ملي خوځښتونو او ټولنيزې ولسواکۍ کتابونه ليکلي د هېواد په سياست او ژوناليزم کې نژدې پنځه لسيزې تجربه لري. ښاغلي سره مو د هېواد، سيمې، نړۍ او رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره اوږدې خبرې درلودې، د کتابونو له ډالۍ څخه يې مننه کوم او د رڼو ټاکنو لپاره هڅې او اندونه يې د ډېرې ستاينې وړ دي. نوررحمان لېوال