د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
له ښاغلي داود سليمانخيل سره مو پرېکړه وکړه چې مخکې له ټاکنو به د ولسمشرۍ له نورو نوماندانو سره اړيکې او کتنې کوو ترڅو په شريکه د ټاکنو بهير کې سمون او بدلون راولو.له ښاغلي داود سليمانخيل سره مو پرېکړه وکړه چې مخکې له ټاکنو به د ولسمشرۍ له نورو نوماندانو سره اړيکې او کتنې کوو ترڅو په شريکه د ټاکنو بهير کې سمون او بدلون راولو.
له ښاغلي داود سليمانخيل سره مو پرېکړه وکړه چې مخکې له ټاکنو به د ولسمشرۍ له نورو نوماندانو سره اړيکې او کتنې کوو ترڅو په شريکه د ټاکنو بهير کې سمون او بدلون راولو.
2019-01-01 14:30:00
ښاغلي داود سليمانخيل، د افغانستان د واحد ملت اجماع مشر چې د ولسمشرۍ لپاره يې مالوماتي کڅوړه ترلاسه کړې زموږ د هغو وړانديزونو په اړه وليدل چې د ١٣٩٨کال د ولسمشرۍ نوماندانو او ټاکنو خپلواک کمېسيون ته مو کړي. د هغو وړانديزونو سربېره ښاغلي سليمانخيل دا هم زياته کړه چې ترڅو د ټاکنو کمېسيون په رهبري کې بدلون رانه شي موږ ته اوسنۍ د کمېسيون رهبري د منلو وړنه ده او د ولسمشرۍ ټاکنې د دوى له وسه پورته خبره ده.
موږ پرېکړه وکړه چې مخکې له ټاکنو به د ولسمشرۍ له نورو نوماندانو سره اړيکې او کتنې کوو ترڅو په شريکه د ټاکنو بهير کې سمون او بدلون راولو.

نوررحمان لېوال