د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
د رايې مرکزونو په روڼتيا د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام اغېز
تر هغې وروسته چې موږ د رايو مرکزونو په اړه نخچې يا نقشې، ټاکنې او نور مالومات خپاره کړل دا دى د ټاکنو خپلواک کمېسيون هم اوونۍ وروسته په موږ پسې روان شو. دوى د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره ډېر څه لري خو کار ورڅخه نه اخلي، لدې وروسته به يې موږ د ولس په ګټه کار اخيستلو لپاره مجبوروو. د لېوال ښې حکومتولۍ په ويبځاى کې د رايې مرکز په نخچه يا نقشه کې، د مرکز عکس، يادونې، د کلي پته او نور اړوند مالومات noorrahmanliwal.com/tkk چې انځور يې په ١ اکټوبر ٢٠١٨ اخيستل شوى. د ټاکنو خپلواک کمېسيون ويبځاى کې د رايې مرکز نخچه يا نقشه کې ښودل خو نيمګړي pcmap.iec.org.af چې له ټاکنو وروسته انځور يې په ٢١ اکټوبر ٢٠١٨ اخيستل شوى.
ټولنيزو رسنيو له لارې يادونې