تړاو کاپي کاپي شو
د وړانديز لپاره د مالوماتو راټولولو غږ: د پړسيدلو مرستو ويش او کارولو کې سمون راوستل چې افغانستان کې سوله راولو او نړۍ کې د مليونو انسانانو ژوند وژغورو    English
څنګه پړسيدلې مرستې په سمه توګه د کارولو وړ کړو ترڅو سوله راولو او د مليونو افغانانو او نړيوالو ژوند وژغورو، ددغې ليکنې لپاره له نړيوالو ادارو او ټولو هغو کسانو چې د دوى په اړه مالومات لري د بنسټيزو مالوماتو غوښتنه ده چې په تېر ٢٠ کالو کې يې څومره پيسې ترلاسه کړي او په کومو برخو کې يې لږولي، ايا افغانستان ته دغو ادارو په ځانګړي ډول نړيوال بانک، د پيسو نړيوال بکس او اسيايي پرمختګ بانک او نورو پور ورکړئ او څومره؟ دا ليکنه په انګريز دى که څوک يې د ژباړلو توان لرئ د پاڼې سر کې ژبه انګريزي ته واړوي پخپله راځي.