تړاو کاپي کاپي شو
په ملي مسايلو کې تر وارې يا موقع سياسي دريځ درلول ناوړه او په نړيوالو چارو کې يې ځيرکتيا ګڼم
درنو هېوادوالو دا چې هېواد کې "بډيال ګوند" يا حزب اختلاف نشته، دا زموږ دنده ده چې د حکومت هغه ناخوالې چې نن يا سبا د ملت په زيان وي رابرسيره کړو. که موږ ته خپلې ګټې د ملت تر ګټو خوږې واي نو موږ به هم د حکومتي څوکۍ او تنخا لپاره تر هر څه تېريدو او تش تر وارې يا موقع به مو سياسي دريځ درلود هيله ده د عدالت لپاره زموږ سره ملګرتيا وکړئ.

نورر حمان لېوال
١٣٩٧-٢٠١٨