تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او ترکيه
تړاو کاپي کاپي شو
په ملي مسايلو کې تر وارې يا موقع سياسي دريځ درلول ناوړه او په نړيوالو چارو کې يې ځيرکتيا ګڼم
درنو هېوادوالو دا چې هېواد کې "بډيال ګوند" يا حزب اختلاف نشته، دا زموږ دنده ده چې د حکومت هغه ناخوالې چې نن يا سبا د ملت په زيان وي رابرسيره کړو. که موږ ته خپلې ګټې د ملت تر ګټو خوږې واي نو موږ به هم د حکومتي څوکۍ او تنخا لپاره تر هر څه تېريدو او تش تر وارې يا موقع به مو سياسي دريځ درلود هيله ده د عدالت لپاره زموږ سره ملګرتيا وکړئ.

نورر حمان لېوال
١٣٩٧-٢٠١٨

تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او متحده ايالات
تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او هندوستان
دلته د افغانستان او هندوستان په اړه تازه مالومات پيداکولاى شئ.
تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او چين
تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او روسيه
تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او پاکستان
تړاو کاپي کاپي شو
افغانستان او ايران