اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
تړاو کاپي کاپي شو
په ملي مسايلو کې تر وارې يا موقع سياسي دريځ درلول ناوړه او په نړيوالو چارو کې يې ځيرکتيا ګڼم
تړاو کاپي کاپي شو
درنو هېوادوالو دا چې هېواد کې "بډيال ګوند" يا حزب اختلاف نشته، دا زموږ دنده ده چې د حکومت هغه ناخوالې چې نن يا سبا د ملت په زيان وي رابرسيره کړو. که موږ ته خپلې ګټې د ملت تر ګټو خوږې واي نو موږ به هم د حکومتي څوکۍ او تنخا لپاره تر هر څه تېريدو او تش تر وارې يا موقع به مو سياسي دريځ درلود هيله ده د عدالت لپاره زموږ سره ملګرتيا وکړئ.

نورر حمان لېوال
١٣٩٧-٢٠١٨

تړاو کاپي کاپي شو
تړاو کاپي کاپي شو
دلته د افغانستان او هندوستان په اړه تازه مالومات پيداکولاى شئ.
تړاو کاپي کاپي شو
تړاو کاپي کاپي شو
تړاو کاپي کاپي شو
تړاو کاپي کاپي شو
تړاو کاپي کاپي شو