هغوى چې د ککړو سياستوالو تورې سپينوى د کابل بانک د فرنود له مړينې بايد پند واخلي.
تړاو کاپي کاپي شو
2018-11-18 00:00:00 لمريز 1397-08-27 00:00:00
له بدمرغه په هېواد کې داسې ډېر سوداګر او کاروباريان شته چې د درغلګرو سياستوالو تورې سپينوي او يا په بېړه او اوړه بډاى کېدو لپاره د جوازونو او ګټورو تړونونو لپاره بډې يا رشوت ورکوي.

د هېواد په بربادۍ کې ددغو غلو ونډه تر بل هرچا ډېره او د پټ رنځ په ډول وژنکې ده. که دوى د غلو سياستوالو لپاره کار ونکړي پساد او غله سياستوال ډېر ژر له منځه ځي.