حکومت نور حکومت کول نه غواړيحکومت نور حکومت کول نه غواړي
حکومت نور حکومت کول نه غواړي
تړاو کاپي کاپي شو
2015-11-05 00:00:00 لمريز 1394-08-14 00:00:00

دا څورلس کاله حکومت هغه چارې ترسره کړې چې په هېڅ قانون د منلو ندي، د کابل بانک سترو غلو ته نورې ملي شتمنۍ د ښارګوټو په نوم ورکولو دا کره کړه چې د تېر او اوسني حکومت چارواکي د کابل بانک د غلو ملګري او پدغه غلا کې شریک ول او دي.

ملت بايد د پوښتنې لپاره راپاڅي، حکومت نور تنګ شوى او حکومت کول نه غواړي، د ملت د مسخره کولو او غندلو دا پيل دى، که پوښتنه ونشي حکومت به لاتردې سترې نادودې ترسره کړي.تړاو