https://www.mahasib.com
ضروری
نمایش بیشتر...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
غټ سکرين لپاره (کمپيوټر)منځنۍ پردې لپاره (ټابلېټ)کوچنۍ پردې لپاره (ګرځنده)
هموطنان نهايت گرامی اينجانب نور رحمان لېوال براى انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٩٨ مژده نامزدی ميدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
٢٨ قوس، سال ١٣٩٧

ترجمه دري: سيف الله عرفان او شريف تره خېل

ما براى اين مسؤليت درحال شانه ميدهيم که فيصله های نا درست سياسي و اقتصادي زندگی هموطنان ما را به چالش هاي بزرگ مواجه نموده است. حکومت داری نا درست، حکومت های موازی، جنگ، مداخله های خارجی، فساد، فقر و خشکسالی از مشکلات فعلی بوده، ما برای ریشه کن ساختن و از بین بردن این و دیگر مشکلات ها تعهد وسوگند وفاداری می کنیم که از یک دهه برای شان برنامه ها را فراهم وطرح ریزی نمودیم.

مشکلات عمده وبزرگ حکومت داری نادرست به اساس سيستم ریاستی پارلمانی و قومی تحمیل شده یا سیستم مرکب است، که نتیجه آن ملت را به مشکلات فراوان مواجه نموده است، در حال رفتن به انتخابات ما بر خلاف تقسیم نمودن قدرت به طور نا درست هستیم. به جای دو معاونین در کشور از اقوام موجوده به اساس عدالت و حق دهی هستیم، یک معاون را انتخاب میکنیم و بعد از برنده شدن ریاست جمهوری در قانون اصلاحات میاوريم به اساس ديموکراسي، مدیریت، مسوليت و اهلیت تنها بر یک معاون و از دیگران به حیث مشاورین اقوام مربوطه اتکا می نمايم. که در حکومت مرکزى مستحکم ما صرف آنها مشاورین خواهند بودند.
حکومت داری نادرست وجنگ ویا جنگ و حکومت داری نادرست این هر دو مادر مشکلات ها هستند که یک دیگر خود را زنده نگاه میدارند، اکنون افغانها دو گزینه دارند، براي حکومت داري وعدالت امادگي کامل براي انتخابات آينده واشتراک در آن يا قيام ملی بر ضد جنگ. ما راه اولی را انتخاب می کنیم بخاطریکه از يک دهه برای شان تلاش می نمایم.

جنگ که راه را برای فساد ومداخله های خارجی فراهم نموده در افغانستان ایالات متحده آغاز و حل آن در بیرون شدن آنها و یا به اساس شرایط افغانها گنجانیده شده است.
برای از بین بردن فساد ما به ابتکار ومصارف خود برای حکومت داری خوب یک برنامه و پروگرام بسیار وسیع وبزرگ کمپیوتری را ایجاد نمودیم که از رئیس جمهور گرفته تا هر قریه ،فامیل، و هر شخص ومقامات اداری را با هموطنان وصل خواهند کرد.
تمام امورات حکومت ومردم به طور الکترونیکی به پیش برده می شود. در پروگرام ملی تغذيه و پروگرام ملي علمي لیوال از مزدوری ومصارف شخصي براى از بين بردن، فقر و خشکسالی راه حل ها را تجربه کرده و در مورد برنامه ها ونمونه ها را براي ملت ارایه و پیشکش نمودیم.
ازخداوند بزرگ شکر گذار هستیم که برای ما این قدرت وتوانمندی اعطا فرموده تا نه تنها پيشنهاد نمایم بلکى نمونه هاى مکمل اجرایی شدن آنرا به ملت ارائیه نمایم.که ازطرف حکومت افغان، ملل متحد و جامعه جهانی به این سهولت ها وتسهیلات که میلیاردها پول را خرچ نموده قابل مقایسه است و در برخی از موارد بهتر نیز است
ما برای رضامندی خداوند کریم و برای اجرای مسؤلیت برای ملت ایفای عدالت، بیرون شدن از حالت کنونی سیستم و استراتیژی را فراهم نمودیم برای اجرا وایفای آن ما به خداوندج، مردم وهموطنان عزیز خود باور کامل داریم. برای خود کفا نمودن به خود،متحد به استقلال تلاش ها را از انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 به اینطرف آغاز نمود يم .
ما برای رضای خداوند بزرگ و اسایش ملت خود تصمیم گرفتیم که از طریق تدبیر، هوشیاری و برای به دست آوردن انکشافات دیگر در افغانستان به نام نجات افغان ١ وانکشاف دیجیتلى انقلاب علمی را ایجاد نمایم بدبختی هاي امروزي که به نام ديموکراسى وانکشاف از طرف بعضی از حلقات و دسیسه های داخلی وخارجی بالای ما تحمیل شده نتیجه سیاست ضعیف و تحمیل شده شمرده میشود. ما این همه بدبختي ها را به کمک خداوند کریم و به همکاری ملت در پرتو ديموکراسى توانمند از بین میبریم.

همرای جهانیان و جامعه جهانی به طور متوازن و احترام متقابل طبق شرایط افغانها روابط میخواهیم. بالای همسایه های خود صدا می کنیم که افغانستان قلب ومغز ذهنیت های ستان ها است جامعه جهانی بخاطر اینجا آمده است که از تمام جغرافیه ومناطق آگاه ودر کنترول شان باشد. همچنان روند انکشاف وترقی جهان به روی مناطق ما است به جای احساسات از منطق کار بگیرید اگر در افغانستان امنیت نباشد روند انکشاف جهانی بطرف دیگر و شما نیز از این انکشافات محروم خواهید شد.

شایعات شبکه های استخباراتی خارجی است که میگوید دراینجا سیاست مستقل ممکن نیست وهمه چیز از قبل انتخاب شده است در این مورد ابراز می نمایم که به یاد داشته باشید سیاست یک علم اجتماعی است که به طور ماده درمحور علوم ساینسی به اساس ویژگی و تجارب آموختن و سنجیدن و نتیجه حتمی بازی دادن به خود است به خاطریکه در سیاست چیزی بنیادی ومهم انسان است و انسان به طور ماده خصوصیات ویژه وعکس العمل ندارد. در سیاست باور،تصمیم قانع، پاکی وکوشش زیاد شرایط کامیابی هستند، اگر همین طور نمی بود قوای جهانی در همچوکشور افغانستان برای دهه ها در کشور ما دخیل نمی شدند.

برای یک حکومت مستقل ما به اخلاص، کوشش، ابتکار، غیرت
افغانها،شجاعیت ودلاوری همکاری ودست آوردها حساب می کنیم. بالای خداوند باور داریم که باوهمرا و مطمئین هستیم که ملت مارا تنها نمی گذارد امیدوار هستیم که در انتخابات آینده از ما حمایت کنید.تا به کوشش خود کشور خود را در جهان مترقی نمایم وبرای هموطنان خود یک محیط مسلم، با رفاه و با عزت ایجاد نمایم.

میخواهیم که برای افغانستان مجروح ورنج دیده بخاطر انکشاف آن از صمیم قلب برای ما دعا وهمکاری نماید، ما برای شما تلاش می نمایم به همین منظوراول خداوند کریم ودر قدم دوم از شما مدد وهمکاری میخواهیم اما کشور ما آن وقت مستفل،خودکفا، با عزت و مترقی شده میتواند که کمیسون مستقل انتخابات را شفاف برگزارنمایداز این جهت ما بالای تمام مردم صدا می کنیم که همه با هم یکجا تلاشهای اساسی نمایم.

روند انتخابات سه مرحله دارد تقسیم مرکزهای رای دهی به اساس عدالت جتماعی ، راجستر دقیق رای دهنده گان وشمارش آرا در همان وقت ، درمحلات که انتخابات برگزارنمی گردد درآنجا حق مردم باید به گونه دیگر داده شود در انتخابات گذشته حکومت بالای آرای مردم بازی کرده بود و است لذا ما بالای کمیسون ومردم خود صدامی کنیم که باید محلات رای دهی، روند رای دهی وسیستم شمارش آرا بایمتریک وبا هم بسته باشد که به کمک آن پروسه راجستر، هویت، رای دهی وپروسه شمارش هر چه زودتر دقیق واز هر گونه جعل کاری درامان باشد.

روند رای دهی باید به گونه ورق رای دهی وماشینی باشد،وآرا باید هرچه زودتر در تمام مراکز انتخابات به نزد همه در روز انتخابات شمرده واعلان گردد.سیستم شمارش ماشینی آرا باید طورحلقوی عیار گردد تا دست زدن ومداخله درآن ناممکن شود که قابل شمارش دوباره باشد. اگر حکومت این توانمندی را ندارد ما برای شان بدون کدام هزینه و مبلغ فراهم می نمایم.

یکبار دیگر تاکید می نمایم اگرانتخابات شفاف برگزار نگردد درکشور ما جنگ، حملات ودامن زنی بیگانها پایان نمی یابد، اگرحکومت کمیسون مستقل انتخابات خواست ها و درخواستی فوق ما را قبول نکند ما بالای مردم خود صدامی کنیم که برای به دست آوردن حق وحقوق خود بطور صلح آمیز بیرون شود خداوند ج مددگار وهمکار ما وشما است، ان شاء الله.
سرفراز و زنده باد کشورعزیز ما افغانستان.

با احترام
نور رحمان لیوال
کاندیداي مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری.