ونډه واخلئ
ټول حقوق نور رحمان لېوال سره خوندي دي چاپحق ٢٠١٩