کورپاڼه > ونډه واخلئ
تړاو کاپي کاپي شو
ونډه واخلئ
چاپحق ټول حقوق نور رحمان لېوال سره خوندي دي