د دې تګلارې ګټې    فارسی
تړاو کاپي کاپي شو
1- که ولسمشر غني له ٦ مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي، په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او قانون څخه د درناوي اتل شي.
2- قانون به خپله ولسمشر عملي کړى وي.