ددې تګلارې زيانونه    فارسی
تړاو کاپي کاپي شو
1-اوسنى حکومت به يې په اسانه نه مني، چې له روڼاندو، سياستوالو او ولس څخه به هلېځلې غواړي.