لومړى: لنډمهالى،عبوري، Provisional يا Interim حکومت    پښتو
تړاو کاپي کاپي شو
لنډمهالي حکومتونه هغه وخت رامنځته کېږي چې د پوره نظام نه شتون وي لکه د نويو جغرافيو د رامنځته کېدو په وخت کې يا په نظام کې بشپړ بدلون ته اړتيا وي لکه د يوې ځانګړې ايډيالوژي پر بنسټ نظام او دولت له بدلون وروسته لنډمهالي حکومت ته اړتيا وي لکه د شوروي د يرغل له ماتې څخه وروسته لنډمهالى حکومت او بيا د تالبانو اسلامي امارت بدلون پر اوسني حکومت او ورته نورو حالتو کې لنډمهالي حکومت ته اړتيا وي.