راهکار چهارم: رئيس سرپرست حکومت برعلاوه از نامزدان رياست جمهورى از احزاب، نهادهاى مدنى و اشخاص    پښتو
تړاو کاپي کاپى شد
يک عيده ديگر از نامزدان رياست جمهورى که دوره ٥ ساله کارى حکومت بنابر ماده ٦١ قانون اساسى بعد از ١ جوزا اختيتام مى نمايد. اينها پيشنهاد ميکنند که انعده از نامزدان رياست جمهورى که نامزدى خود را انحراف کند و سازمان هاى سياسى، مدنى و افراد برجسته ميتواند براى سرپرست حکومت کانديد شوند. اين گروه ميخواهد به هر صورت کى باشد بايد حکومت وحدت ملى پايان يابد.درنتيجه هر اهل ونا اهل کس اگر برسر اقتدار آمد براى اينها مهيم نيست. اينها ميخواند براى آوردن حکومت سرپرست ارهر گونه ابرار کاربگر نيست حمايت اکثريت راجلب کند، از اين ملحوظ مى گويند که احزاب سياسى، جامعه مدنى و افراد برجسته درپهلوى نامزدان رياست جمهورى ميتواند براى ليست سرپرست حکومت کانديدا شوند. اگر اين خور شوند، نامزدان احتمالى سرپرست حکومت به صدها تن خواهد رسيد، راه را به انارشى و گدودى باز خواهد کرد. درحالاکه اين گزينه بطور مکمل از فضاى بى اغتمادى، احساس کمترى و عدم همکارى درميان نامزدان ترجمانى ميکند، ولى حاميان اين گزينه از شوراى نامزدان رياست جمهورى اخطار ميدهند، اگر حکومت وحدت ملى بعد از اول جوزا به کارى غيرقانونى خود ادامه بدهد در برابر آن عکسلعمل خواهند داشت.