فواىد اىن راهکار    پښتو
تړاو کاپي کاپى شد
1- اگر رىس جمهور غنى از حکومت ٦ ماه تمدىد شده از طرف ستره محکمه منصرف شود، قهرمان صلح ، دىموکراسى و ترقى خواهد شد.