فواىد اىن راهکار    پښتو
تړاو کاپي کاپى شد
1- رىس جمهورقهرمان ملى صلح ، احترام به قوانىن و حکومت دارى بهتر خواهد شد.
2- قانون را رئيیس جمهورى عملى کرده می باشد.