نقاىص اىن راهکار    پښتو
تړاو کاپي کاپى شد
1- قبول اين راهکار به حکومت موجوده دشوار خواهد بود، که تلاش بیشتری روشنفکران ، سىاسىون و ملت را می طلبد .