حکومت سرپرست، در ديموکراسى هاى رياستى، بديل حکومت هاى ناکام و حکومت هاى در وقت انتخابات، پيشنهادها براي افغانستان، نور رحمان لېوال
حکومت سرپرست، در ديموکراسى هاى رياستى، بديل حکومت هاى ناکام و حکومت هاى در وقت انتخابات، پيشنهادها براي افغانستان، نور رحمان لېوال    پښتو English
تړاو کاپي کاپى شد
2019-04-07
پيشنهاد حکومت سرپرست به گونه pdf پاين کيند يا علامت جمع را براى خواندن انلاين کليک کنيد
تشکر
نور رحمان لېوال
نامزد مستقل رياست جمهوري ١٣٩٨