د دې تګلارې زيانونه    پښتو فارسی
Copy Link Copied
1- راټولول ، په يوه تګلاره سره جوړېدل به ډېر وخت او سرچينو ته اړتيا ولري چې دا بهير به له ستونزو سره مخ کړي.
2- کېداى شي بهير له ګډوډيو سره مخ شي.
3- کېداى شي يو ناوړه کس واک ته ورسېږي.