د دې تګلارې زيانونه    پښتو
Copy Link Copied
١- کېداى شي د ځاىناستي ولسمشر په توګه د مشرانو جرګې له مشرسره مخالفين سوله ونه کړي، لکه اوس چې ورسره خبرې نکوي.
٢-همدارنګه ملي جرګه يا شورا هم انتصابي ده نو ځکه دا تګلاره به هم قانوني ستونزې ولري.