د دې تګلارې زيانونه    پښتو فارسی
Copy Link Copied
1- کېداى شي ولسمشر غني سره مخالفين سوله ونه کړي، لکه اوس چې ورسره خبرې نکوي.
2- د ولسمشر غيرقانوني واک به سياسيون ونه مني نو کېداى شي هېواد بحران ته لاړ شي.
3- د قانون ماتېدو اصلي عامل به خپله ولسمشر وي.