د دې تګلارې ګټې    پښتو فارسی
Copy Link Copied
1- که ولسمشر غني له ٦ مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي، په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او قانون څخه د درناوي اتل شي.
2- قانون به خپله ولسمشر عملي کړى وي.