ددې تګلارې زيانونه    پښتو فارسی
Copy Link Copied
1-اوسنى حکومت به يې په اسانه نه مني، چې له روڼاندو، سياستوالو او ولس څخه به هلېځلې غواړي.