دغه حالت کې پاته کېدو ننګونې    پښتو فارسی
Copy Link Copied
اوسني حکومت سره مخالفين سوله نه کوي، چې سوله ونشي نو په هېواد کې امنيت او پرمختګ نشي راتلاى، جګړه به دوام مومي، افغانان به نور زيانمن کېږي.