ځايناستى حکومت، په رياستي ولسواکيو کې د نابرياليو حکومتونو او د ټاکنو پروخت د حکومتونو بديل، د افغانستان لپاره وړانديزونه، نور رحمان لېوال
ځايناستى حکومت، په رياستي ولسواکيو کې د نابرياليو حکومتونو او د ټاکنو پروخت د حکومتونو بديل، د افغانستان لپاره وړانديزونه، نور رحمان لېوال    پښتو فارسی
Copy Link Copied
2019-04-07