د ملت #ويښتابه_کال
د لېوال غوره حکومتولۍ علمي او بريښنايزو اسانتياوو پرمټ به سږکال ملت ددې جوګه کړو چې خپل حق وغواړي. پدې برخه کې مو مسلکي، علمي همکاريو او مسئولت اخيستنې ته رابولم.