د ديوالونو جوړولو پر وخت وکړئ
تړاو کاپي کاپي شو
ديوالونه له خښتو، خټو يا يوازې تيږو څخه جور کړئ. يوازې تيږو څخه د ديوال جوړولو پروخت سترې تيږي بايد په وړو تيږو تکيه کړئ او وړې چولې يا بندونه يې په خټه بند کړئ، که خټه کې واښه ګډ کړئ لا کلک راځي.

د خوست، پکتيکا، پکتيا د ٢٢ جون ٢٠٢٢ کال ځلځلې عکسونه ښيي، هغه ديوالونه ولاړ دي چې له خښتواو خټو څخه جوړ شوي.

انجينر ميرويس لېوال
#EarthQuakeAfghanistan
#earthquakeproof
#ځلځلې_ته_ټينګ