د لرګي تيرانوڅخه چت جوړولو پر وخت مه کوئ
تړاو کاپي کاپي شو
د لرګي تيرانو څخه د چت جوړولو پروخت تيران کله چې پر ديوالو اچووى سرونه يې چې سومره ډير تر ديوال وباسئ تيران ديوال ته زور نه ورکوي ديوالونه نه نړيږي. کله هم لنډ لرګى چې له ديوالو څخه نه ووځى په چت مه اچوئ.
د خوست، پکتيکا، پکتيا د ٢٢ جون ٢٠٢٢ کال عکسونه ښيې چې ټولې، هغه خونى نړيدلې چې تيران يې ديوالو څخه نه دې وتلې.

انجينر ميرويس لېوال
#EarthQuakeAfghanistan
#earthquakeproof
#ځلځلې_ته_ټينګ