افغانستان کې څنګه #ځلځلې_ته _ټينګ کورونه جوړولاى شو
څنګه #ځلځلې_ته_ټينګ کورونه جوړولاى شو    English فارسی
تړاو کاپي کاپي شو
2022-06-25 00:00:00 لمريز 1401-04-03 00:00:00
ځلځلې ځپلو سره ستره مرسته ځلځلې ته ټينګ کوورنه جوړول ښودل دي. موږ له ځلځلو ډکه سيمه کې پراته يو، خو د ځلځلو بيابيا راتګ سره د کليوالو هستوګنو جوړولو پروخت د ځلځلې ټينګښت ته پاملرنه د دولتي تګلارو او ولسي دود برخه نه ده. د کاڼو، وښو، خټو، لرګيو او نورو ځايي توکو څخه د کورونو اوسني دود جوړښت کې ځينو نويو سمونو پوهاى رامنځته کولو سره موږ #ځلځلې_ ته_ ټينګ کورونه جوړولو سره ډېر هېوادوال د ځلځلو له ځاني او مالي زيان څخه ژغورلاى شو.

مينوالو او ودانيزو چارو کې بوختو ته بلنه ده چې افغانستان کې " څنګه ځلځلې_ته _ټينګ کورونه جوړولاى شو" دغې ځانګړې د عامه پوهاوي ويبځاى لپاره خپلې مسلکي او تجربوي ليکنې، کتابونه، ويډيوګانې اونورې منځپانګې له انجنير ميرويس لېوال سره شريکې کړئ او هېوادوال د ځلځلو له زیانونو او آفتونو څخه وژغورئ.

نور رحمان لېوال
#نرلېوال
#EarthQuakeAfghanistan