افغانستان کې څنګه #ځلځلې_ته _ټينګ کورونه جوړولاى شو
نحوه ساخت #خانه_های_ ضد_ زلزله    پښتو English
تړاو کاپي کاپى شد
2022-06-25 00:00:00 شمسي 1401-04-03 00:00:00
کمک بزرگ براى قربانيان زلزله تربيت ساخت #خانه های ضد زلزله ميباشد. ما در منطقه پر از زلزله ها ساکن هستيم، اما با آمدن باربار زلزله ها توجه به اعمار کردن منازل ضد لزله ها از روش دولتي و رسم و رواج هاى مردمى نميباشد. ما از سنگ، کاه، چوب، و ساير وسايل موجود در ساحه و در اعمار منازل مروج فعلى با متعارف کردن تغيرات در ساخت #خانه_های_ ضد_ زلزله ميتوانيم که هم کشور خويش را از خسارات مالى و جانى لزله ها نجات دهيم.

از اشحاص مصروف در امورات تعميرات و علاقمندان دعوت مينمايم براى اګاهي عامه، نگاشته هاى مسلکى و تجربوى، کتاب ها، ويديو ها و ساير محتويات را براى نشر در ويبسايت ويژه "نحوه ساخت #خانه_های_ ضد_ زلزله" در افغانستان با انجنير ميرويس لېوال شريک و هموطنان خويش را از خسارات زلزله نجات دهيد.
نور رحمان لېوال #نرلېوال
#EarthQuakeAfghanistan