کورپاڼه > معدني مواد په ولايتونو کي
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
معدني مواد په ولايتونو کي
تړاو کاپي کاپي شو
بدخشان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
بادغيس
تړاو کاپي کاپي شو
په بادغيس کې چارې د ايماقو په لاس کې دي او ډېرى يې د جمعيت کسان دي.
نخچه پولې
بغلان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
بلخ
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
باميان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
ډايکنډي
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
فراه
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
فارياب
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
غزنی
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
غور
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
هلمند
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
هرات
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
جوزجان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
کابل
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
کندهار
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
کاپيسا
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
خوست
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
کونړ
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
کندوز
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
لغمان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
لوګر
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
ننګرهار
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
نيمروز
تړاو کاپي کاپي شو
نورستان
تړاو کاپي کاپي شو
واما ولسوالى کې وامايي قوم استوګن دى چې په وامايي ژبه خبرې کوي. دوى کله چې نورو خلکو سره يوځاى کېږي په پښتو خبرې کوي. نورستان کې نژدې ٤٠سلنه وامايي او ٤٠نورستاني هستوګن دي چې پاته ٢٠ سلنه يې پشيان دي.
نخچه پولې
پکتيکا
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
پکتيا
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
پنجشېر
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
پروان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
سمنګان
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې
سرپل
تړاو کاپي کاپي شو
نخچه پولې