کورپاڼه > معدني مواد
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
معدني مواد
تړاو کاپي کاپي شو
Silicates
تړاو کاپي کاپي شو
Oxides
تړاو کاپي کاپي شو
Native Elements
تړاو کاپي کاپي شو
Sulfides
تړاو کاپي کاپي شو
Sulfates
تړاو کاپي کاپي شو
Halides
تړاو کاپي کاپي شو
Phosphates
تړاو کاپي کاپي شو
Mineraloid
تړاو کاپي کاپي شو