کورپاڼه > پروژي
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
پروژي
تړاو کاپي کاپي شو
ت-ا-پ-ا پروژه
تړاو کاپي کاپي شو
اينکو مس
تړاو کاپي کاپي شو
حاجيګک
تړاو کاپي کاپي شو
افغان سی ان جی
تړاو کاپي کاپي شو