کورپاڼه > پروژي
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
پروژي