د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
نورستان
تړاو کاپي کاپي شو
واما ولسوالى کې وامايي قوم استوګن دى چې په وامايي ژبه خبرې کوي. دوى کله چې نورو خلکو سره يوځاى کېږي په پښتو خبرې کوي. نورستان کې نژدې ٤٠سلنه وامايي او ٤٠نورستاني هستوګن دي چې پاته ٢٠ سلنه يې پشيان دي.