د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
بادغيس
تړاو کاپي کاپي شو
په بادغيس کې چارې د ايماقو په لاس کې دي او ډېرى يې د جمعيت کسان دي.