د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم  وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د کانو او پتروليم وزارت
هلمند او معدنې توکې
تړاو کاپي کاپي شو
هلمند او معدنې توکې
په هېواد کې له انګازو وروسته دا دى روسيه هم پدې اند ده چې هلمند بهرنيانو ته د ډېرو ارزښتناکو معدني توکو په ځانګړي ډول يورانيمو او مخدره موادو د کاروبار لپاره اړين دى او د جګړې لاملونه يې هم دا دي، چې له کبله يې هلمند په اور کې سوځي.

ترهغو چې افغانان د خپلو شتمنيو د ملکيت څخه پوهه او د خپلولو سياسي هوډ او قوانين ونلري، بهرني به ګوډاګيان په ملت ورتپي او شتمنۍ به لوټي.