کابل کې مړخېړي چې پوڅکۍ، ستوري، منځالکۍ غوښه هم ورته وايي په برياليتوب سره وکرل شول
Copy Link Copied
کابل کې مړخېړي چې پوڅکۍ، ستوري، منځالکۍ غوښه هم ورته وايي په برياليتوب سره وکرل شول
د لېوال ملي مړښت پروګرام لاندې په هېواد کې د نويو پروټيني خوړو دودولو او پرمختګ لپاره د مرخېړيو لومړۍ راټولونه دې د پروګرام ټولو ملګرو ته مبارک وي. دغه مرخېړي د لېوال شرکت دپتر او انګړ کې په ځانګړي تاکاو او شينکوټ کې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د استادانو په همکاري وکرل شول. مړخېړيو ته پوڅکۍ، ستوري، منځالکۍ غوښه هم وايي.