لېوال وړانديزونه
Copy Link Copied
لېوال کرنې او څېړنې شکالرشپ
د لېوال څېړنې او نندارې پارم، دکرنې په برخه کې د نوښتونو او څيړونو د پياوړتيا لپاره لاندې واړه سکالرشپونه لرى.
لس زره افغانيو = پنځه سکالرشپونه
د پنځويښت زره افغانيو =څلور سکالرشپونه
د پنځوس زره افغانيو = دوه سکالرشپونه
دغه سکالرشپ يوازې د کرنې په برخه کې نوښتګرو زدهکوونکو او بزګرانو ته ورکول کېږي.
که تاسې ته داسې يوه لاره در مالومه او يا په څېړنه پيداکول غواړى چې د کرنې په برخه کې نوښت راولى، همدا نن خپل وړانديز زموږ سره شريک کړئ.
وړانديزکوونکى بايد خپله لاره، موخې او لاستهراوړنه په مشرح ډول لږترلږه په ١٠ پاڼو کې په ليکلى ډول موږ سره شريکه کړي. د څيړنې لپاره لګښت د وړانديز منلو سره او ټول شکالرشپ ادارې ته د پايلو ورکولو څخه وروسته ورکول کېږي.
لېوال څېړنې او نندارې پارم اداره، وړانديز منلو او ردولو کې ټولواکه ده. د وړانديزونو او پايلو حقوق د ادارې او وړانديزکوونکى ملکيت دى، هر ډول ګټه ورڅخه پورته کولاى شي.
پته:
farm[at]liwal.com، فيسبک پيغام له لارې.