لېوال وړانديزونه
Copy Link Copied
ملګرو ته مې ويل چې لا به ميدان پريږدي، لا به زما په ګامونو ځي.
د يويشتمې پېړۍ متفکر څخه وروسته دا دى شريک يې هم له تفکر او پلان پرته ځان او ټولنه دواړه تېرباسي. 
يوويشتمه پېړۍ کې هيواد ستاسو د اتلسمې پېړۍ په دا ننداريز بېل وهلو نه پاکېږي، ښاغليو د لېوال ملي مړښت پروګرام د لومړي پړاو لس توکي او ١٤ بنسټيزې چارې خپلې کړئ، دا پاکول له دسترخان، ذهنيت او له دغو توکو څخه انرژى، خام مواد ترلاسه کولو په کاروبار جوړولو پيلېږي.