لېوال وړانديزونه
Copy Link Copied
د زرغون افغانستان په هيله، هرڅوک يوه يوه تانه يا تعنه ورکړئ چې ورپام يې شي.

د زرغون افغانستان په هيله، هرڅوک يوه يوه تانه يا تعنه ورکړئ چې ورپام يې شي.

ساده بزګري کولاى نشي ځان ته نړيوال متفکرين او زمريان وايي، افغانسان شېرانو نه سړيو او اخلاصمنو بزګرانو ته اړتيا لري چې د پرديو له خيراته خلاص شي.