لېوال وړانديزونهلېوال وړانديزونه
Copy Link Copied
نوى کال ١٣٩٦مبارک د بزګر دوديزه ميله

نوى کال ١٣٩٦مبارک

د بزګر دوديزه ميله او پسرلني کرنيز نندارتون، بادام باغ، کابل
کې د لېوال ملي مړښت پروګرام نندارځي ته مو رابولم 
چې د بزګرانو لپاره خپلځاني زدکړو، ښاريکرنې،اوبکرنې، اورګانيکي کرنې او مالدارۍ، ځيرک اوبخور،زغرده ودانيو جوړولو، نباتپارو جوړولو او چاپېريال ساتنې لپاره زما ونډه نژدې شل اختراع شوي توکي او اسانتياوې وګورئ.